Praktijk Herstel en Balanz is aangesloten bij het HBO-register voor beroepsbeoefenaren in de
complementaire zorg, het RBCZ.
Hierbij hoort de klachtenregeling van het TCZ.
Mocht u een klacht hebben, dan kunt u als volgt handelen:
Een klacht indienen bij TCZ
U kunt uw klacht alleen schriftelijk of per e-mail indienen. De klacht moet gesteld zijn in de
Nederlandse taal. Het voorval, waarop de klacht betrekking heeft, mag niet langer dan twee jaar
geleden hebben plaatsgevonden. De beroepsbeoefenaar tegen wie u een klacht indient, moet ten
tijde van het voorval onderhevig geweest zijn aan het TCZ-tuchtrecht.
Een klacht kan schriftelijk, of via de e-mail ingediend worden bij het ambtelijk secretariaat van de
Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, Postbus 340, 8260 AH Kampen. klachten@tcz.nu
Als u een klacht wilt indienen, kunt u het klaagschriftformulier gebruiken. In een klaagschrift moet in
ieder geval het volgende worden vermeld:
● Uw naam, voornamen en adres;
● De naam, het werkadres en eventueel het woonadres van de aangeklaagde;
● De formulering van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden
waarop die klacht berust;;
● Als u niet de patiënt bent:

 • Naam, adres en geboortedatum van de patiënt;
 • Het belang dat u hebt bij het indienen van de klacht;
 • De aard van de relatie met de patiënt;
 • De reden waarom de patiënt zelf geen klacht kan indienen, het machtigingsformulier dat
  de patiënt heeft afgegeven en een kopie van het identiteitsbewijs van de patiënt als blijk van
  zijn/haar instemming met uw klacht.
  Advies
  Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk meldpunt
  Zorg van het ministerie van VWS