ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Praktijk Herstel en Balanz en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt
 • De gedrags- en beroepsregels van de VBAG Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door VBAG opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien
 • Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, en in de praktijkmap van Praktijk Herstel en Balanz raadplegen
 • Praktijk Herstel en Balanz is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST

 • De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
 • De behandelovereenkomst wordt aangegaan door dat de cliënt toestemt om over te gaan naar het intake / onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.
 • Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

ARTIKEL 3. PRIVACY
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in ons privacy reglement vastgelegd en kunt u vinden op onze website en in onze wachtkamer.

ARTIKEL 4. ARCHIVERING

 • Tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening  gevormde dossier zal gedurende tenminste 15 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaart worden.
 • De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
 • Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn, is praktijk Herstel en Balanz gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 • Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.
 • U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad (art. 19 recht op inzage en afschrift).

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens praktijk Herstel en Balanz geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

ARTIKEL 6. KWALITEIT
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. G.J. Postma Behandelaar binnen de praktijk Herstel en Balanz is geregistreerd in het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ)

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING
Behandelaar G.J. postma of eventuele waarnemer hebben het plicht tot zwijgen t.a.v. elke geheim, waarvan hij/zij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij/zij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is te bewaren (art.16 zwijgplicht).

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • Praktijk Herstel en Balanz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 • Praktijk Herstel en Balanz is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart praktijk Herstel en Balanz tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door praktijk Herstel en Balanz ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Praktijk Herstel en Balanz is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Overigens is iedere aansprakelijkheid van praktijk Herstel en Balanz voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van praktijk Herstel en Balanz te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 • Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart praktijk Herstel en Balanz tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door praktijk Herstel en Balanz ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

ARTIKEL 9. DE BEHANDELING

 • Mijn praktijk is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.
 • De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
 • Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd uw geldig ID-bewijs mee en toon deze aan G.J. Postma (behandelaar).
 • Wij verzoeken u een groot badlaken of 2 handdoeken mee te nemen naar de behandeling voor op de behandelbank, dit i.v.m. de hygiëne.
 • Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.
 • Neem bij elke afspraak uw afsprakenkaartje mee, zodat hierop de afspraken vermeld kunnen worden om misverstanden te voorkomen.
 • Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de patiënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie aangaande de (medische) achtergrond van de klachten.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over uw ongemakken die u thuis, op het werk of tijdens sporten ondervindt. Deze informatie geeft ons inzicht in uw aandoening / problemen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.
 • Wanneer u onze praktijk bezoekt kunt u direct plaats nemen in onze wachtkamer, u wordt daar door de therapeut opgehaald. U hoeft zich niet vooraf te melden.
 • Graag uw begrip als u even moet wachten, soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland, we proberen wachttijden te vermijden.
 • Indien de patiënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.
 • Onze praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsorganisatie, te noemen de VBAG.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken of een mail sturen. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt praktijk Herstel en Balanz zich het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere cliënt word behandeld.
 • De door of vanwege  Neuromusculaire, APS of overige  therapie afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer etc.) op te volgen.

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN.

 • De patiënt dient aan te geven waar hij/zij verzekerd is, bij welke verzekeraar en welk relatie nummer hij/zij heeft. De behandel nota wordt per post of mail naar cliënt gestuurd, cliënt declareert zelf de zorgnota bij zijn of haar zorgverzekeraar.  
 • De patiënt blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie. De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 • Praktijk Herstel en Balanz  berekent de bij haar cliënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de tijdsduur behandeling.
 • De tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website en in de wachtkamer.
 • Betaling voor de verleende diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het praktijk Herstel en Balanz vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
 • Praktijk Herstel en Balanz houdt zich het recht voor om zijn jaarlijks de tarieven te wijzigen.

ARTIKEL 11. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING.
In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft onze beroepsorganisatie, VBAG, een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de alternatieve therapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend alternatieve therapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via de VBAG is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. praktijk Herstel en Balanz neemt deel aan de klachtenregeling van de stichting TCZ, die voldoet aan de wet klachtenregeling Complementaire zorgsector. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen VBAG .
 • Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ.
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Tuchtrecht Complementaire zorg

Praktijk Herstel en Balanz is ingeschreven in het RBCZ register, het tuchtrecht wordt verzorgd door het TCZ. Het reglement voor de tuchtrechtspraak kan verstrekt worden in mijn praktijk, ook vind u de informatie op de site https://www.tcz.nu

Waarnemingsregeling

Praktijk Herstel en Balanz heeft een waarnemingsregeling opgesteld met dhr. K.J. Speelman. Dit is van toepassing in geval van langdurige ziekte of overlijden. Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de cliënt het cliëntendossier overgedragen aan de waarnemer. Bij overlijden neemt de waarnemer de cliëntendossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 15 jaar, zoals de WGBO / AVG voorschrijft.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Praktijk Herstel en Balanz zal een melding doen bij Veilig Thuis indien er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of mogelijke kindermishandeling, het is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:

Meldnorm A: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en of structurele onveiligheid.

Meldnorm B: In alle ANDERE gevallen waarin de paramedicus meent dat, gelet op zijn competenties zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en of kindermishandeling.

Meldnorm C: Wanneer een paramedicus die hulp biedt of organiseert om betrokken te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Direct gevaar bel 112, slachtoffer kindermishandeling 0800-2000, slachtoffer seksueel geweld 0800-0188